Publikační etika

Časopis Eniologie člověka se zavazuje k aktivnímu naplňování obecných standardů publikační etiky ve výzkumu formulovaných Výborem pro publikační etiku (COPE), dostupných na http://publicationethics.org.

Publikační etika časopisu zohledňuje Mezinárodní standardy pro editory a autory COPEZásady transparentnosti a nejlepší praxe publikování ve vědecké sféře, soubor podkladů k publikační etice (PERK).

Prohlášení k publikační etice zahrnuje části věnované povinnostem autorů, editorů, recenzentů a Redakční rady.

Publikace výsledků v odborných recenzovaných časopisech je podstatnou částí výzkumu a autoři, recenzenti i editoři se zavazují naplňovat standardy vědecké práce.

Povinnosti autorů

 • Autoři prací prezentujících původní výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.
 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy.
 • Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • V kolektivu autorů příspěvku mohou být uvedeni jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.
 • Tím, že autoři nabídnou text k publikování, dávají na srozuměnou, že všechna uvedená data v příspěvku jsou pravdivá a původní, že se jedná o jejich vlastní text a že veškeré použité zdroje jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury.
 • Autoři jsou povinni respektovat pravidla formální úpravy článků.
 • Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redakci nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti editora

 • Editor je zodpovědný za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Je povinen zachovávat objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, kterými jsou odborná úroveň a význam daného příspěvku a soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
 • V recenzním řízení je povinen zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.
 • Ve spolupráci s Redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.
 • V případě následného prokázání závažných pochybení konzultuje editor s Redakční radou možnosti stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise; při tomto postupu se uplatňují Pravidla pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE).

Povinnosti recenzentů

 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu a nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzenti mohou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku
  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

 • Recenzenti by měli upozornit na případné problémy, zvláště na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Povinnosti Redakční rady

 • Redakční rada svou činností usiluje o zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu a názorovou pluralitu v oboru; v souladu s obecně uznávanými zásadami publikační etiky je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.
 • Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.) a garantuje dodržování výše uvedených pravidel.
 • V případě podezření nebo prokázaného vědeckého pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne redakční rada, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.