Poslání, cíle a struktura časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka, číslo 31, vydání 11/2021

To, že ze strany vědecké a odborné veřejnosti existuje objektivní zájem dívat se na člověka z hlediska jeho komplexní eniologické podstaty, dokazuje velké množství publikovaných článků z oblastí eniologie v různých časopisech, mnoho vydaných monografií a knih. V současné době vznikla naléhavá potřeba existence časopisu, v němž by byly sjednoceny, systematizovány a komplexně vysvětlovány všechny pro společnost prospěšně informace z oblastí eniologických oborů o člověku.

Časopis o nepoznané vědě Eniologie člověka si klade za cíl být komplexním zdrojem eniologických informací o člověku, o všech aspektech a sférách lidského života. Je to časopis o hmotné, duchovní, energetické a informační podstatě člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti, interakci a o vzájemných vlivech všech sfér společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní a duchovní postavení.

Časopis zveřejňuje vědecké, teoretické, odborné, prakticko-metodické, technologické a vědecko-populární články, polemiky, rozhovory, kritické názory, recenze aj. z oblastí eniologie, enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů. K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a také obeznámené laické veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto eniologické obory vyjadřují a zkoumají energoinformační podstatu člověka, jsou z vědeckého a odborného hlediska dosud nedostatečně probádané, proto mají neomezený potenciál rozvoje.

Samotná eniologie člověka je definována jako věda o zákonitostech informačně-energetické výměny člověka s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, Vesmíru a jeho jakéhokoliv objektu.

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné, odborné a popularizační články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou, odbornou a popularizační nebo laickou, chcete-li.

  1. První, vědecká a odborná část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce.
  2. Druhá, popularizační část, obsahuje články lidí, kteří mají velké a přínosné zkušenosti v různých oborech souvisejících s eniologií. Tyto články můžeme vzhledem k bodu 1. z hlediska jejich formy, nikoliv obsahu, nazvat laickými.

Články ve druhé části časopisu mohou být napsány autorskou formou. Články publikované v časopisu Eniologie člověka mohou být se souhlasem autora a časopisu zveřejněny i v jiných periodikách, přičemž jsou dodržována autorská práva. Pravidla publikování v časopisu jsou zveřejněna v každém vydání a zde na internetové stránce.