Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka

Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články, pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Parametry a požadavky na všechny zveřejňované materiály

 • Text a doprovodné materiály musejí být redigované a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
 • Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu – není však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Po jejich vydání může autor se svým textem libovolně nakládat. Články jsou vždy dílem a duševním vlastnictvím autora, autor dává souhlas s jejich zveřejněním v časopisu Eniologie člověka, popř. i na jeho internetové stránce.
 • Materiály prosíme zasílejte na CD, DVD, flash nebo e-mail info@eniologiecloveka.cz ve formátu MS Word, formát stránky A4, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1, všechny okraje 1,5 cm, s obsahem do 6-8 stran včetně seznamu použité literatury. Jestliže bude délka článku převyšovat 6-8 stran, je možné jej vydat v maximálně dvou částech. Rozsah jednoho článku je tedy maximálně 12-16 stran A4.
 • Články, které nespadají do kategorie vědecké nebo vědecko-odborné, zveřejňujeme zdarma a nevyplácíme za ně honorář. Autoři všech článků zveřejněných v časopisu Eniologie člověka nebo na jeho internetové stránce plně zodpovídají za důvěryhodnost a původ faktů, citátů, fotografií, obrázků, tabulek, vlastního jména, stylistiku výkladu aj. Eventuální spory o autorská práva daného obsahu se proto v případě soudního sporu týkají osoby autora, nikoliv časopisu Eniologie člověka.

Parametry a požadavky na zveřejňované vědecké a vědecko-odborné materiály

 • K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti eniologie, enioanatomie, eniomedicíny a dalších eniooborů, parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a částečně i obeznámené veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto eniologické obory vyjadřují a zkoumají energoinformační podstatu člověka, jsou z vědeckého a odborného hlediska dosud nedostatečně probádané, proto mají neomezený potenciál rozvoje.
 • Redakční rada přijímá do vědecké části časopisu výhradně vědecké a vědecko-odborné články. Články dodané v češtině a slovenštině budou vytištěny v originále, musejí však mít referát dle níže uvedených kritérií. Články dodané v jiných jazycích přeložíme do češtiny, autor však musí předem uhradit cenu překladu 850 Kč/1 NS textu.
 • Původní vědecká nebo přehledová stať je publikována pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Autor vědeckého článku tedy dodá dvě recenze.
 • Každý autor dodá svojí krátkou charakteristiku v rodném jazyce. Ta musí obsahovat všechny níže uvedené body 1.-10., pokud jsou relevantní:
  1. jméno a příjmení včetně všech akademických titulů a vědeckých hodností, ročník narození (povinné, zveřejňujeme)
  2. datum narození (nepovinné, nezveřejňujeme)
  3. portrétová fotografie (nepovinné, zveřejňujeme)
  4. profese (povinné, zveřejňujeme)
  5. funkce (povinné, zveřejňujeme)
  6. název a adresa organizace (sídlo a www), ve které působí (povinné, zveřejňujeme)
  7. kontaktní adresa (povinné, nezveřejňujeme)
  8. kontaktní telefon (povinné, nezveřejňujeme)
  9. kontaktní e-mail (povinné, nezveřejňujeme)
  10. volný text – stručná výstižná profesní charakteristika, vynálezy, ocenění, úspěchy, publikování apod. – maximálně 800 znaků (nepovinné, zveřejňujeme).
 • Samotný text materiálu uveďte nahoře vpravo na stránce celým jménem autora bez akademických titulů a vědeckých hodností, na dalším řádku uprostřed umístěte název článku, poté vynechejte jeden řádek a od dalšího vložte tučným písmem referát (abstrakt).
 • Článek se uvádí s referátem na jeho začátku, referát musí být napsán v českém nebo slovenském a anglickém jazyce – celkem tedy ve dvou jazycích. Rozsah referátu je do 100 slov.
 • Po referátu vynechejte 1 řádek a vložte klíčová slova v obou požadovaných jazycích dle předchozího bodu. Vynechejte 1 řádek a pokračujte samotným článkem. Na konci uveďte literaturu.
 • Literaturu prosím uvádějte na konci textu seřazenou podle abecedy. Odkazy na literaturu v textu je nutno označit čísly v hranatých závorkách, např. [2, 18].
 • Ilustrace, fotografie a tabulky se ke článku uvádějí pouze, pokud mají vysokou vypovídací hodnotu a odpovídající tiskovou kvalitu, jejich množství musí být minimální. Ilustrace a fotografie přijímáme výlučně ve standardních tiskových formátech (JPG, PNG, TIF, GIF, PDF, EPS, AI, CDR, 100% velikost, v rozlišení minimálně 300 dpi), nikoliv např. obrázky grafů z EXCEL apod.
 • Ukázkový článek ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.
 • Financování vydávání časopisu se uskutečňuje z peněz některých autorů vědeckých a vědecko-odborných článků, ze sponzorských darů a inzerce. V budoucnu se budou všichni autoři vědeckých článků podílet na spolufinancování, a to částkou 300-2 000 EUR nebo ekvivalentem v Kč (cena zahrnuje vydání článku, zaslání dvou výtisků autorovi, poštovné a balné). Případné změny částky budou uvedeny na internetové stránce časopisu. Uvedený poplatek v současnosti nepožadujeme.