Recenzní řízení

Nabídka rukopisů

Čassopis Eniologie člověka je anonymně recenzované odborné periodikum. Redakce pokládá recenzní řízení za klíčový předpoklad kvality časopisu a snaží se o to, aby bylo objektivní, věcné a rychlé, a přispívalo ke zvyšování úrovně publikovaných článků.

Průběh recenzního řízení

Každý text nabídnutý k publikaci kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných rubrik je postoupen, pokud jej šéfredaktor z vážných důvodů nezamítne, k posouzení nejméně dvěma recenzentům. Autoři a posuzovatelé zůstávají pro sebe navzájem anonymní.

Šéfredaktor má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo výrazně vybočuje z oblasti eniologie, enioanatomie, eniopsychologie a příbuzných věd. Toto své rozhodnutí šéfredaktor musí zdůvodnit před Redakční radou časopisu. Členové Redakční rady mají právo si kdykoli vyžádat rukopisy nabídnuté redakci včetně těch, které šéfredaktor zamítl před recenzním řízením.
Šéfredaktor může autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor odmítne navrhované změny provést, šéfredaktor jeho článek podle vlastního uvážení zamítne, nebo postoupí do recenzního řízení.

K posouzení příspěvku vybírá šéfredaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.
S přihlédnutím k obsahu posudků šéfredaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody.

U přepracované verze článku šéfredaktor nejprve rozhodne, zda je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, článek může zamítnout nebo vrátit k dopracování. Články, u kterých lze doložit, že autor při přepracování odstranil všechny zásadní problémy identifikované během recenzního řízení, může šéfredaktor přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení Redakční radě. U přepracovaných článků, které jsou nově posuzovány, posuzovateli mohou být jeden nebo více z původních posuzovatelů nebo maximálně jeden nový posuzovatel.

V případě, že autor nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorovi, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také Redakční rada.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor a toto rozhodnutí předkládá k projednání Redakční radě. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předloží Redakční radě.

Trvání recenzního řízení

Standardní doba trvání recenzního řízení je 10-12 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory. Redakce časopisu Eniologie člověka usiluje o to, aby lhůta 10-12 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

Potvrzení o přijetí k tisku

Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku, redakce poskytuje teprve poté, kdy přijetí článku bylo s kladným výsledkem projednáno Redakční radou. Potvrzení o tom, že autor článek časopisu nabídl, redakce nevystavuje.

Poplatky

Vydavatel nepožaduje žádné poplatky za podání či recenzní posouzení článků. Autorům se nebrání poskytovat dobrovolný příspěvek, který slouží výhradně k úhradě nákladů spojených s vydáváním časopisu.