Autoři vědeckých článků časopisu Eniologie člověka

Uvádíme všechny autory vědeckých a vědecko-odborných článků, které jsme uveřejnili v časopisu č. 1-38, a jejich krátké charakteristiky.

 1. Akad. prof. MUDr. Orest Abrahamovič, DrSc. Zakladatel a ředitel katedry interní medicíny 1. Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského, akademik Akademie věd postgraduálního vzdělávání Ukrajiny, Zasloužilý profesor LNLU, Zasloužilý lékař Ukrajiny.
 2. MUDr. Ulyana Abrahamovych, DMSc. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Chair of Іnternal Medicine #2 (79010, Lviv, 69 Pekarska str.; +38(032)276-97-63); Doctor of Medical Sciences.
 3. prof. MUDr. Lukjan Vasilovyč Andrijuk, DrSc. (1951) Vedoucí Katedry rehabilitace a netradiční medicíny Fakulty postgraduálního studia Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského. Autor přibližně 200 vědeckých prací včetně 6 monografií, 4 autorských osvědčení, 4 patentů, 2 učebnic, 8 praktických příruček. Oblasti výzkumu: problematika diagnostiky, klinických projevů, léčby a prevence nemocí cévní geneze mozku; problematika vertebrogenních nemocí; akupunktura, chiropraxe, hirudoterapie, elektrodiagnostika. Hlavní díla: Spektrofotometrická metoda stanovení stop hemolytické krve v mozkomíšním moku (1986), Nukleové kyseliny, nukleáza mozkomíšního moku a krve u pacientů s akutními poruchami krevního oběhu v mozku (kandidátská disertační práce, 1987), Vertebroneuralgie (spoluautor monografie, 1990), Příručka reflexní terapie (1991-92), Fyziologické a klinické základy regulace vegetativních funkcí (spoluautor monografie, 1994), Diabetické angio-, retyno-, neuropatie: patogeneze, klinické projevy a léčba (spoluautor monografie, 2000), Oftalmosaturnizmus (spoluautor monografie, 2001), Způsob předklinické diagnostiky primárních projevů cerebrovaskulárních onemocnění. (spoluautor patentu č. 56 879, 2003), Klinicko-patogenetická obhajoba použiti faktorů nukleové báze k diagnostikování, léčbě a prevenci cévních onemocnění mozku (doktorská disertační práce, 2006), Mozková mrtvice a nukleové kyseliny (monografie, 2007), Základy magnetoterapie (příručka, 2008), Vybrané metody nemedikamentózní léčby (příručka, 2009), Mozková mrtvice. Vybrané otázky diagnostikování, komplikací, léčby a rehabilitace (monografie, 2009), Tradiční a alternativní medicína (příručka, 2009), Manuální diagnostika a korekce vertebrálních a extravertebrálních onemocnění kloubů (2010).
 4. prof. MUDr. Lilija Stěpanivna Babinets, DrSc. (1962) Doktorka medicíny, profesorka, vedoucí katedry primární zdravotní péče a obecné praxe rodinné medicíny Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autorka 223 vědeckých prací.
 5. MUDr. Sergej Dmytrovič Babljak (1967) Lékařské vzdělávání získal na Lvovské Státní Lékařské univerzitě (1984-1992) s vyznamenáním (v letech 1986-1988 sloužil v armádě). Stáž anesteziologie absolvoval v letech 1992-1995. Od roku 1995 byl anesteziologem, od roku 2003 je kardiologem. Má 2. atestaci z anesteziologie a kardiologie. Druhý titul MUDr. v oboru management lékařství a farmacie. Rozsah lékařského působení: prevence kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diagnostika rezistentní hypertenze, kombinovaná antihypertenzní farmakoterapie. Autor více než 60 vědeckých prací.
 6. prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. je vědeckým pracovníkem zabývajícím se technikami měření elektrických a magnetických polí a vývojem metod magneticko-resonanční tomografie. Na základě vlastních zkušeností, výsledků mnoha experimentálních pokusů v oblasti psychotroniky a statisticky významných reakcí lidského organizmu na mentální stimulace používá zajímavý směr mentální diagnostiky a terapie. Pomohl mnoha lidem odstranit jejich zdravotní problémy. Hlavním cílem jeho bádání je však hledat propojení klasické medicíny a léčitelství na základě fyzikálního vysvětlení.
 7. Ing. Libuše Běhávková (1972) vysokoškolské studium ekonomie oboru podnikatelství a management ukončila v roce 1995 na Vysoké škole báňské v Ostravě, poté působila jako učitelka odborných předmětů na Obchodní akademii, 16 let působí jako finanční asistent v podnikatelské sféře. Chovem včelstev se zabývá 10 let, je spoluautorka nového včelího rámku.
 8. MUDr. Konstantin Konstantinovič Bělajev (1952) Lěkař-sanolog, terapeut, imunolog vyšší kategorie, 47 let lékařské praxe, autor 53 vydaných vědeckých prací a 2 monografií.
 9. Mgr. Pavel Bílek (1975) Vystudoval odbornou informatiku na Masarykově univerzitě. V současnosti IT specialista, mistr reiki, kartář a astrolog. Věnuje se biblické textové kritice, zejména evangeliím.
 10. Ondřej Blín (1996) V roce 2016 začal studovat na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra. V současné době student 2. ročníku na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy.
 11. RNDr. et Mgr. Hana Blochová (pseudonym Rosa de Sar) je absolventkou dějin umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále studovala technologii restaurování uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje hudbě, výtvarnému umění, znalectví uměleckých děl, průzkumům stavebních památek a též muzikoterapii. Natočila celkem deset profilových CD (Arta Records), muzikoterapeutické DVD a je též autorkou multimediálních projektů: Mystica, Terra mystica, Kosmické sítě aj. V rámci výzkumu Státních restaurátorských atelierů v Praze se aktivně podílela na průzkumu obrazů Magistra Theodorika na Karlštejně a jako kurátorka umění připravovala v Národní galerii v Praze i výstavu „Magister Theodoricus“ a další výstavy v Jihočeské Alšově galerii, kde působila. Profesně se zabývá starověkou a středověkou filosofií, fyzikou, mystikou a alchymií a je autorkou knih: Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Onyx), Mesiáš (Onyx), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (Sar), Mysterium Karlštejna (Sar) a Magisterium Karlštejna (Sar). Založila a vede Školu praktické muzikoterapie v Olomouci a Karlštejnskou školu svobodných umění na Karlštejně.
 12. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. Lucia Ludvigh Cintulová – ukončila doktorandské štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole ZaSP sv. Alžbety, dlhodobo pracuje v neziskovom sektore ako projektový koordinátor v oblasti rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku a ako odborný lektor neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou s a bez zdravotného postihnutia. Je odborným garantom vzdelávacieho programu TEO zameraného na výchovu a obhajobu ľudských práv, kritického myslenia a občianskej angažovanosti.
 13. MUDr. Jana Čípová (1967) Neuroložka. Věnuje se diagnostice a léčbě neurologických a pohybových onemocnění. Při léčbě svých pacientů využívá jak poznatky alopatické moderní medicíny, tak i homeopatii a akupunkturu.
 14. Ing. Miloslav Dědek (1947) V současnosti se věnuje chovu včel. Předtím pracoval jako vývojový pracovník v několika různých organizacích v Jablonci nad Nisou. Má přihlášeno asi padesát vynálezů v různých průmyslových oborech, z nichž je asi polovina využívána v praxi. Kromě včelaření se věnuje problematice vývoje politického uspořádání lidstva a problematice chápání světa v jeho celistvosti.
 15. Mgr. Sandra Kos Dzian lektorka, psychoenergetička a médium. Od detstva postupne rozvíja energetické dary jasnozrivosti paralelných realít a nacítenia astrálnych bytostí či vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v živote dokáže na moment prežiť čo iní, pozrieť sa na dopady rozhodnutí v budúcnosti, či vstúpiť do inej energie a vnímať súlad duše na jej ceste cez prežitok z aktuálnej vedomej, podvedomej či nevedomej emócie. V praxi s jednotlivcami i pármi prepája vedu a spiritualitu, zábavným praktickým spôsobom so zámerom na vývoj a transformáciu všetkých našich častí – duše, emócií, mysle i tela. V praxi využíva prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby.
 16. PaedDr. Slávka Džačovská, MBA (1970) Pracuje a žije v meste Prešov. V roku 1995 vyštudovala Pedagogickú fakultu v Prešove UPJŠ Košice, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk a literatura – biológia, kde v roku 2003 úspešne absolvovala rigorózne konanie v odbore biológia (PaedDr.). V roku 2008 absolvovanie druhej atestačnej skúšky v odbore školský manažment na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Teraz pracuje ako pedagogický zamestnanec špecialista s 2. atestáciou v rámci odboru učiteľ kontinuálneho vzdelávania. V roku 2016 absolvovala akreditované profesijné vzdelávanie Master of Business Administration pod záštitou Warszaw Management University in Warsaw, Apsley Business School of London, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, n.o. (MBA). V súčasnej dobe je doktorandkou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n.o., odbor a program Sociálna práca, kde sa zaoberá problematikou činností sociálneho pracovníka s onkologickým pacientom ako klientom sociálnej práce. Zúčastňuje sa vedeckých konferencií a publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch.
 17. Mgr. Michaela Fialová Psycholog, terapeut. Psychologické poradenství individuální, párové a rodinné, psychologická diagnostika, poradna komplexní psychosomatické péče. Absolvovala FF UK Praha, obor Pedagogika-psychologie. Atestace z klinické psychologie. Od roku 2011 vede s MUDr. Klímovou systematický vzdělávací program Psychosomatika I.-VI. (AKTIP). Autorka 1 knihy, populárně naučné a odborné komentáře a články ve veřejných médiích.
 18. MUDr. Martina Figurová (1972) Po ukončení štúdia odboru všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobila ako lekár na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom. Po atestácii z odboru vnútorného lekárstva v roku 1999 a potom po špecializačnej atestácii z odboru angiológia v roku 2003, sa venuje angiológii a v súčasnosti pracuje ako lekár neštátnej angiologickej ambulancie v Novom Meste nad Váhom.
 19. doc. MUDr. Volodymyr Fik, DrSc. (1969) docent katedry  anatomie, lékařská fakulta, Lvovská národní Danila Haličského lékařská univerzita, Ukrajina. Autor 198 vědeckých a vzdělávacích prací, z toho 6 příruček. 1 patent na vynález a 13 patentů Ukrajiny na užitný vzor.
 20. Ing. Ludvík Fritscher (1954) Vyučil se jako chemik nátěrových hmot v Kralupech nad Vltavou, absolvoval večerní chemickou průmyslovku v Gottvaldově. Potom pokračoval ve studiu na VŠ chemicko-technologické v Pardubicích, obor analytická chemie. Do práce nastoupil jako technolog v podniku Barvy a laky v Uherském Hradišti. Následně pak krátce pracoval v laboratoři na OHS v Uherském Hradišti a dále nastoupil jako vedoucí laboratoře ve Vodních zdrojích v Chrudimi. Začátkem 90. let začal pracovat v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, přičemž vystřídal několik firem. Nakonec po roce 2000 přešel do firmy Purum v Mníšku pod Brdy, kde pracoval do důchodu, jako chemik technolog. Původně byl materialista, ovlivněn studiem chemie. Ovšem koncem 80. let se setkal s pojmem informační soustava, což vedlo k obratu jeho myšlení, protože se naskýtala možnost na mnohem lepší vysvětlení dějů a jevů v živých systémech.
 21. MUDr. Irina Halabitská Výzkumný pracovník Ústavu primární péče a rodinného lékařství Ternopilské státní lékařské univerzity I. J..Horbačevského, autorka 19 publikací a 1 patentu, praktický lékař Kremenetského centra primární zdravotní péče – rodinné lékařství RKZ.
 22. Ing. Tomáš Havrda (1973) Enterprise Architect. Architekt vnitřních i vnějších struktur firem. Zvyšuje společnostem prosperitu a zlepšuje jejich atmosféru tak, aby lidé pro firmu rádi pracovali. Vytvořil Příručku složenou z pracovních karet. Jednotlivé pracovní karty vycházejí z předpokladu, že i firma/tým je živá, vědomá bytost. Mohou lidi provázet na cestě při vnímání, komunikaci a spolupráci se svou společností/svým týmem. Tato metoda navazuje na tisícileté tradice východních moudrostí. Působí na hlubokých úrovních. Funguje rychle, jednoduše a s rozsáhlými výsledky. Zakladatel a leader komunity Rodina svobodně-podnikajících lidí ICA (od roku 2010).
 23. doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (1974) Ukončila štúdium biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a titul PhD. obhájila v odbore aplikovanej biológie na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Od roku 1997 pracuje ako vedecký pracovník vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch (SR), kde študuje kvalitu poľnohospodárskych plodín vo vzťahu k faktorom prostredia. Od roku 2014 je odborným asistentom na Katedre biotechnológií Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, kde prednáša všeobecnú biológiu a vedie laboratórne cvičenia z biológie a biotechnológií.
 24. doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. Je vysokoškolským pedagógom, pôsobí na Katedre fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a na Vysokej škole polytechnickej v Jihlave na Katedre zdravotnických studií. Autorka viac ako 50 vedeckých prác. Zaoberá sa problematikou onkologických ochorení, komunikáciou, metódami v súvislosti s novým pohľadom na ponímanie zdravia. Zaoberá sa novým pohľadom na zdravie s využívaním poznatkov interaktívnej medicíny. 
 25. MUDr. Lesya Ivanivna Husak (1964) V roce 1981 ukončila střední školu č. 44 ve Lvově. Roku 1982 se přihlásila na Ivano-Frankovský lékařský institut, kde promovala v roce 1988. Povinnou lékařskou praxi absolvovala v městské nemocnici č. 4 ve Lvově v roce 1989, kde poté pracovala jako internista do roku 1996. V letech 1998 až 2000 byla lékařkou pohotovostní služby ve Lvově, od roku 2000 lékařkou Lvovské oblastní klinické nemocnice. Od roku 2005 pracovala jako internista na přijímacím oddělení, od roku 2006 se stala vedoucí terapeutického oddělení LOKN. Vyšší kvalifikační kategorie z terapie, 1. kvalifikační z kardiologie.
 26. Mgr. Tomáš Hynek, 1979 Detoxikační poradce. Využívá stimulace organismu frekvenční terapií a nejnovějších vědeckých objevů z oblasti nutričních potřeb lidského organismu. To vše s cílem dosáhnout optimálního fungování lidské imunity a maximální prevence vůči degenerativním procesům. Pro svoji práci využívá principy biorezonance.
 27. RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D. (1973) V Olomouci absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor biologie, a následně doktorské studium na katedře biochemie. Svůj pracovní život strávila převážně na přírodovědecké a lékařské fakultě v Olomouci a Brně jako vědecký pracovník v laboratoři. Posledních několik let působí v soukromé sféře v oboru alternativní medicíny, konkrétně v Naturo-rezonanční poradně v Olomouci. Zde je možné uplatňovat a dále rozvíjet získané poznatky. Věnuje se frekvenční terapii, neboť tento obor považuje za léčbu budoucnosti, včetně možnosti ovlivňování nádorových onemocnění. Spolupracuje s lékaři z humánní i veterinární medicíny, kteří jsou otevření novým postupům.
 28. Lena Jurášková Je konstituční homeopat a ústředním tématem její praxe, studia i celoživotního zkoumání je minimalizování spotřeby chemických léků a chemikálií na všech úrovních. Vystudovala homeopatickou fakultu v Brně, pokračující belgickou školou Master Class of Homeopathy „The Vital Approach“ – Belgie (3leté postgraduální studium). Získala diplom z klasické homeopatie – Homeopatická fakulta Brno, 4leté studium klasické homeopatie zahrnující homeopatickou filozofii, materii mediku, repertorium, homeopatickou farmacii, klinickou praxi a medicínské znalosti dle směrnic pro výuku homeopatie v Evropské unii. Je vášnivou včelařkou, milovnicí přírody a jejích darů, cestovatelkou a srdcem minimalistkou.
 29. prof. MUDr. Vasil Andrijovič Jurkov, DrSc. (1940) V roce 1957 nastoupil na Ivano-Frankovský lékařský institut, po určité době přestoupil do Lvovského lékařského institutu, který zakončil v roce 1963. Pracoval jako chirurg onkolog. V letech 1965-1968 absolvoval aspiranturu. V roce 1977 pracoval v Centrálním vědecko-výzkumném ústavu epidemiologie Ministerstva zdravotnictví Sovětského svazu. Prováděl komplexní výzkumy molekulárních mechanizmů patogeneze různých bakteriálních, virových a parazitárních nemocí. V roce 1988 se stal doktorem lékařských věd, v roce 1989 pak profesorem. V roce 1994 byl zvolen členem-korespondentem Ruské akademie lékařských věd (RALV). V roce 2000 byl zvolen akademikem RALV. Poté se stal akademikem Ruské akademie věd.
 30. doc. PhDr. T. B. Kadobný, CSc. (1976) Kandidát filologických věd, docent katedry ukrajinistiky a filozofie Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autor 22 vědeckých prací.
 31. MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudovala obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a následně doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2008 do současnosti pracuje jako výživový poradce, věnuje se zdravotním problémům spojeným s rizikovým životním stylem a onemocněním způsobeným nadbytkem a nedostatkem potravy. Zabývá se psychosomatickým a celostním přístupem k člověku. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou Školy přírodní medicíny KAMATRE, jejímž cílem je propojovat znalosti z oblasti přírodní a klasické medicíny a podporovat aktivní přístup lidí v péči o své zdraví. V rámci své lékařské praxe se věnuje všeobecnému praktickému a pracovnímu lékařství. Je autorkou vícero odborných knih a vědeckých prací.
 32. MUDr. Jarmila Klímová Psychiatr, rodinný terapeut, kouč. Vedoucí konzultant, odborný garant AKTIP, poradna komplexní psychosomatické péče. Absolventka lékařské fakulty University Karlovy v Plzni, všeobecné lékařství, atestace z oboru psychiatrie I. a II. stupně. Vzdělávací činnost v oblasti firemního vzdělávání, semináře psychosomatiky pro praktické lékaře, osvětové přednášky a diskusní večery o psychosomatice. Od roku 2011 vede s Mgr. M. Fialovou systematický vzdělávací program Psychosomatika I.-VI. (AKTIP). Autorka 3 knih, od roku 1997 články v odborných médiích v oblastech psychosomatické medicíny, krizové intervence, substituční terapie. Populárně naučné komentáře a články ve veřejných médiích. Členka redakční rady časopisu LUXURY GUIDE Health and Beauty.
 33. Ing. arch. Tereza Kostková Architektka realizující především v oblasti bydlení. Ve své tvorbě zahrnuje principy feng-shui, geomantie, baubiologie, přírodního stavitelství i energeticky nezávislých staveb. Fotografka a sochařka. Cestovatelka, horolezkyně, freediverka. Bylinářka a aromaterapeutka. Průvodkyně k přirozenosti, pravdivosti. Těžké zdravotní stavy v rodině ji přivedly před patnácti lety na cestu přírodní léčby, k bylinám a aromaterapii. „Poznala jsem, že příroda uzdravuje. Díky přirozenosti v přístupu k nemocným a čistě přírodním darům (bylinám, silicím…), které sama sbírám a připravuji, jsem se stala svědkyní několika zázraků z pohledu medicíny. Poznala jsem i sílu intuice. Díky životu v divoké přírodě, s bylinami, jsem se naučila s pokorou poznávat a používat přírodní hojivou sílu. Víc než tříletá tvorba jedné z velkých společností v oboru mne následně dovedla k poznání, kolik šaleb je na poli byznysu s přírodou, hlavně v oblasti tzv. esenciálních olejů. A jak krutě tento byznys s iluzemi a s naivitou lidí ničí zdraví i přírodu. A že skutečnou uzdravující sílu má jen čistá příroda. Pokora, jednoduché postupy. Jakákoli šalba, ale i touha po zisku a moci nad ostatními, likvidují hojivý a harmonizující účinek inteligentních přírodních substancí. Díky všemu prožitému se rodí vize a projekt, který přinese novou cestu v soužití člověka a Země, v etickém užívání jejích darů.”
 34. MUDr. Julia Jaroslavivna Kotsabová Postgraduální studium na Ternopilské státní lékařské univerzitě I. J..Horbačevského, autorka 21 vědeckých prací a 2 patentů.
 35. MUDr. Teťána Volodymyrivna Kurťyan, CSc. Asistentka katedry lékařské rehabilitace, fyzioterapie a sportovní medicíny Národní lékařské akademie postgraduálního vzdělávání P. L. Šupika. Je autorkou 110 vědeckých prací.
 36. MUDr. Katerina J. Kytsai Klinický koordinátor oddělení primární péče a rodinného lékařství Ternopilské státní lékařské univerzity, autorka 17 vědeckých publikací.
 37. Kryštof Látal, DiS. Sedmiletým studiem na zdravotnické škole E. Pöttinga v Olomouci, oboru zdravotní laborant a posléze diplomovaný zdravotní laborant získal hluboké znalosti o imunno-biochemických pochodech v lidském těle. Vlastní homeopatickou praxi vede od roku 2014. Je absolventem čtyřletého studia Klasické homeopatie pro profesionální praxi (2010-2014), které vychází z norem organizací EU, ECCH (European Council for Classical Homeopathy) a ECH (European Committee for Homeopaty) pro lékařskou i nelékařskou homeopatii. Svůj homeopatický přístup úzce spojuje s psychosomatickým postojem a chápáním zdraví a nemoci člověka.
 38. prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Autorka v súčasnej dobe působí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zaoberá aktuálnymi problémami spoločnosti, manažmentom v sociálnej práci, zároveň vydala mnoho publikácií doma i v zahraničí. Bola riešiteľom a spolouriešiteľom niekoľkých výzkumných projektov v oblasti migrácie.
 39. Iryna V. Mahulková Asistentka Katedry rehabilitace a netradiční medicíny Fakulty postgraduálního studia Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského.
 40. Robert Macháček Terapeut shiatsu s praxí více jak deset roků. Absolvent 1. školy čínské medicíny v Praze – obor akupunktura a 3leté školy shiatsu Mgr. Heleny Touškové. Přeložil knihu Tao Shiatsu od Ryokyu Endo, dlouhodobě se zaměřuje na shiatsu a své vědomosti v tomto směru dále prohlubuje.
 41. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD. So špecializáciou ortopédia, všeobecné lekárstvo, chirurgia pôsobiaci niekoľko rokov v zdravotníckych zariadeniach MEDICAL CASSOVIA s.r.o., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Je žiadaným prednášateľom na domácej aj zahraničnej akademickej pôde. Aktívne publikuje na domácich a zahraničných konferenciách a kongresoch.
 42. doc. MUDr. Jurij Olexandrovič Matvijenko, CSc. (1975) Lékařské vzdělávání získal na Lvovské Státní Lékařské univerzitě (1991-1997 s vyznamenáním). Poté absolvoval stáž neurologie. V roce 1998 získal titul magistra medicíny, v roce 2002 na Státní lékařské akademii absolvoval postgraduální vzdělávání a obhájil disertační práce, v roce 2007 obdržel post docenta na katedře neurologie. Kromě praktické terapeutické a poradenské činnosti ve Lvovské krajské nemocnici přednáší (v angličtině a ruštině) pro studenty a stážisty univerzity. Rozsah lékařského působení: neurofarmakoterapie, bolesti hlavy, roztroušená skleróza, extrapyramidové choroby, historie medicíny. Autor 135 publikací včetně 4 příruček pro lékaře, 5 článků v zahraničních časopisech.
 43. Ing. Peter Matyšák, PhD., MBA. Pedagóg Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, prednáša predmety v odbore sociálna práca, manažment v sociálnych službách a meditačné techniky riešenia sporov. Svoje teoretické poznatky využíva aj v profesnej činnosti mediátora, zapísaný je v registri mediátorov SR na ministerstve spravodlivosti. Niekoľko rokov bol asistentom poslanca NRSR a predsedu parlamentného výboru NRSR pre životne prostredie a pôdohospodárstvo. Svoju vyše 25 ročnú skúsenosť v riadení podnikov a krízového manažmentu ponuka budúcim sociálnym pracovníkom a manažérom v oblasti sociálnej prace. V súčasnosti špecializuje sa na risk manažment a na manažment projektov sociálnej prace s rómskymi komunitami. Je autorom mnohých vedeckých článkov z týchto oblasti ktorými sa zaoberá.
 44. MUDr. Igor Igorovich Medvid SHEI “I. Ya. Horbachevsky Ternopil state medical university of the Ministry of the public health of Ukraine”. Clinical ordinator of the department of a primary health care and general practice – family medicine.
 45. MUDr. Natalija Anatolijevna Melniková Klinický stážista.
 46. doc. MUDr. Ľubov Stanislavivna Milevská-Vovčuková, CSc. Kandidátka medicínských věd, docentka katedry neurologie, psychiatrie, adiktologie a medicínské psychologie Ternopilské státní lékařské univerzity Ivana J. Horbačevkého, autorka cca 53 vědeckých prací a 1 užitného vzoru.
 47. MUDr. Andrij Longinovyč Nadkevič (1977) Neurolog Mykulinecké fyzioterapeutické a rehabilitační nemocnice, výzkumný pracovník katedry primární zdravotní péče a obecné praxe rodinné medicíny Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autor 36 vědeckých prací.
 48. MUDr. Valentina Georgievna Orlová studovala střední školu v letech 1947-1957, pokračovala na Lvovské státní lékařské univerzitě, kterou ukončila v roce 1963 s vyznamenáním. Následně pracovala jako terapeut a 8 let jako chirurg. Ukončila aspiranturu na Katedře chirurgie Lvovské státní lékařské univerzity. Od roku 1972 pracovala v oddělení hematologie Lvovského vědecko-výzkumného ústavu hematologie a transfúze krve. V roce 1982 byla převedena na práci lékaře hematologa Krajské klinické nemocnice. Pracovala jako vedoucí hematolog Lvovského úřadu ochrany zdraví do konce roku 2005. Absolvovala kurz rekvalifikace v hematologii. Aktivně se účastní sjezdů a konferencí v oblasti hematologie a terapie. Je autorkou 53 vědeckých prací.
 49. Mgr. Boris Panarin Vynálezce, je autorem 31 vynálezů, 70 vědeckých publikací. Působí v oblastech: vědecký vývoj, publikace a tělesná výchova, sport, medicína.
 50. Akad. doc. MUDr. Jurij Mitrofanovyč Panyško, CSc. (1940) V letech 1947-57 výuka ve Lvovské základní škole č. 12, v letech 1957-1963 studoval Lovskou státní lékařskou univerzitu, od roku 1963 do 1964 působil jako chirurg ve Chmelnickém kraji, V roce 1965 se stal specialistou anesteziologie na Katedře torakální chirurgie a anesteziologie LSLU. V letech 1965-68 aspirantura z anesteziologie. V roce 1969 obhájil kandidátskou práci „Operační riziko při mitrální komisurotomii“. V roce 1970 se stal docentem Katedry fyziologie Lvovské státní univerzity tělovýchovy. Od roku 2000 je v penzi. V současnosti působí jako redaktor vědeckého časopisu Fenomén člověka – zdravý způsob života. Je autorem více než 700 vědeckých prací.
 51. Mgr. Veronika Pešková Jsem člověk, který věří, že každý z nás si zaslouží spokojený, šťastný a láskou naplněný život. Nikdo tady není náhodou, nic se neděje náhodou a vše má vyšší smysl, vyšší a hlubší význam. Svůj život jsem se rozhodla zasvětit hledání významu, rozkrývání zákoutí lidské psychiky, odkrývání a objevování tajemství životů, změnám a láskyplného přijímání přítomného okamžiku. Pomáhání, podporu, lásku a respekt vnímám jako přirozenou potřebu každé živé bytosti a jsem velmi šťastná, že můžu pomoci lidem tyto aspekty v sobě naplno prožít.
 52. prof. MUDr. Oksana Stepanivna Poljanska, DrSc. Profesorka Katedry interní medicíny, tělesné rehabilitace a sportovní medicíny Bukovynské státní lékařské univerzity. Je autorkou 550 vědeckých prací, 3 autorských osvědčení o vynálezech, 24 patentů užitných modelů, 2 inovací, 3 monografií, 3 učebnic a 6 příruček.
 53. ak. mal. Jiřina Průchová (1955) Autorka původního českého diagnosticko-terapeutického systému REE – restaurování elektromagnetické energie člověka, koordinátorka verifikačních studií Psychosomatická artterapie a Energetická diagnostika ARTTEST, autorka patentu č. 295974 – a prostředků pro restaurování elektromagnetické energie živého lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu, zejména v prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí, lektorka.
 54. Mgr. Bc. Julia Sellers BA HONRS. BDiv. MACCPH Studovala fytopatologii v bývalém SSSR, ruská teritoriální studia v USA, žurnalistiku v USA, politologii v SR, právo v SR a management v ČR. Jako občanka USA pracovala ve Washingtonu, D. C. v nadaci Stewarta Motta – zakladatele amerického General Motors a pak jako zahraniční poradkyně bývalého premiéra SR. Od roku 1994, kdy prožila první mimotělový zážitek, se zabývá tímto tématem a o mimotělových zážitcích napsala také knihu. V současnosti přednáší na téma mimotělových zážitků na Slovensku, v Česku a USA. Autorka publikovala v následujících mezinárodních peer reviewed časopisech: Journal of Consciousness Exploration & Research, USA; Journal of Cognitive Science, Institut kognitivní védy Univerzity Seoul National, Jižní Korea; The Journal of Exceptional Experiences and Psychology, USA. Je recenzentkou pro PLOS ONE, mezinárodní multidisciplinární vědecký recenzovaný časopis, který vychází v anglickém jazyce. Přednášela na půdě Yale University (USA) – konference Společnosti pro vědecký výzkum. Je zakladatelkou „SEN Slovensko Česko” – slovenské a české sekce ISEN (International Spiritual Emergence Network) – mezinárodní organizace zabývající se duchovním růstem a duchovní krizí jednotlivce.
 55. doc. MUDr. Leonid Volodymyrovyč Skrobot, DrSc. Zasloužilý lékař Ukrajiny, vedoucí lékař Ternopilského oblastního onkologického střediska, autor cca 80 vědeckých prací.
 56. prof. MUDr. Svitlana Ivanivna Skrobotová, DrSc. Doktorka medicínských věd, profesorka, vedoucí katedry neurologie, psychiatrie, adiktologie a medicínské psychologie Ternopilské státní lékařské univerzity Ivana J. Horbačevkého, zasloužilá činitelka vědy a techniky Ukrajiny, členka americké akademie neurologů (AAN), členka evropské asociace neurologů (EAN), autorka cca 370 vědeckých prací, 13 patentů, autorka/spoluautorka 5 učebnic a 3 monografií.
 57. Ing. Jiřina Slámová Spisovatelka, terapeutka a lektorka. V době, kdy řešila vlastní dlouholeté zdravotní problémy, došla k poznání, že se může uzdravit pouze vlastním přičiněním. Pochopila, že absence sebelásky a neschopnost soucitu jsou příčinami utrpení, bojů, nemocí a válek. Svou životní cestu proto našla v metodách přírodního léčení a harmonizaci životní energie.
 58. prof. Ing. Peter Staněk, CSc. slovenský vizionář, evropský prognostik, spisovatel, externí poradce bývalého Slovenského premiéra Pellegriniho pro strategické a zahraniční otázky a dalších evropských politiků, zejména však vynikající člověk a fenomenální řečník, který je schopen syntetizovat znalosti z mnoha vědních oborů v souvislý celek, jeden ze spoluzakladatelů institutu Equliibrium dne 4. 2. 2020, jehož dalšími spoluzakladateli jsou: prof. JUDr. Z. Souček, Dr.Sc., prof. Mgr. M. Bárta, DrSc., prof. Ing. M. Zelený, M. S., PhD., prof. MUDr. V. Beneš, DrSc., prof. RNDr. V. Pačes, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. V. Mařík, DrSc., dr. h. c.
 59. MUDr. Vladimíra Strnadelová praktikuje 25 let celostní medicínu, čínskou fytoterapii, akupunkturu, homeopatii, léčbu bylinami, detoxikaci organismu přírodní cestou. Diagnostika i léčba přírodní medicíny je zde propojena s nejnovějšími poznatky medicíny západní. Absolvovala fakultu všeobecného lékařství v Olomouci, atestovala v oboru neurologie. Další studie v tradiční čínské medicíně, akupunktuře, homeopatii, dietologii. Studium a stáže v České republice i ve světě (Sri Lanka, Thajsko, Holansko, Švýcarsko). Víc jak dvacet let praxe v přírodní medicíně.
 60. doc. MUDr. Iryna Rudolfivna Svistelnyk, CSc. kandidátka věd z tělesné výchovy a sportu, docentka katedry informatiky a kineziologie Lvovské státní univerzity tělesné kultury.
 61. Mgr. Radovan Šejvl Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně a celý profesní život se věnuje novým zdrojům energie a potenciálu energetických úspor. Publikuje, přednáší a pořádá vzdělávací zájezdy, semináře a konference pro všechny generace. Podílel se na vývoji termochemických systémů pro energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním. Za 15 let činnosti uspořádal 20 celostátních konferencí zaměřených na nové zdroje energie a potenciál energetických úspor. Díky tomu potkal ve světě velice zajímavé technologie na změnu struktury vody, plynu a kapalných paliv, které začal nejprve prodávat a následně vyvíjet vlastní. Ve spolku pro komplexní rozvoj osobnosti a technickou výchovu všech generací ENERGIS 24, kterému předsedá, je zodpovědný za konstrukční a materiálové provedení, výrobu a prodej energo-informačních systémů pro změnu vnitřní struktury vody, plynu a kapalných paliv.
 62. Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc. Po maturitě na Wintrově reálném gymnáziu v Rakovníku absolvoval vysokoškolská studia chemicko-technologického (elektrochemie), přírodovědného (biologie-chemie) a pedagogického (didaktika výuky chemie) zaměření. Po téměř padesát let pracoval jako učitel, technolog anorganických výrob (Lachema Kaznějov), výzkumný pracovník v oboru čistých chemikálií a polovodičů (zejména germania), po roce 1989 ve státní správě a posléze v oblasti ochrany životního prostředí (likvidace toxických látek). Po dobu dvaceti let byl soudním znalcem Krajského soudu v Plzni pro odvětví chemie. V současné době je – podle vlastních slov – „státním rentiérem", což mu umožňuje věnovat se naplno celoživotní zálibě – nezávislé odborné publicistice presentované v pedagogických, zdravotnických, technických, marketingových, vlastivědných, populárně-naučných i vědeckých tištěných a internetových periodikách (3pól.cz, Vitalia.cz, ceskydialog.cz, Albatros Media, Chemické listy, Technický týdeník, Plasty a kaučuk, Světlo, Energetika, Hutnické listy, Elektrotechnika v praxi, Biologie-Chemie-Zeměpis (ve škole), Matematika-Fyzika-Informatika (ve škole), Zemědělská škola, Spirit, Živá historie aj.). Náměty pro svoje práce hledá především ve světové i národní historii medicíny, farmacie, matematiky, přírodních věd a techniky, v životě a práci významných přírodovědců a dalších osobností minulosti i současnosti, ve zprávách o nových vědeckých objevech a moderní technice. Je autorem publikace Agrochemické pokusy a četných recenzí knižních novinek z produkce několika nakladatelství (Academia, Alpress, Dokořán, Management Pluss, Portál, Slovart, Prometheus). Dlouhá léta je/byl aktivním členem České společnosti chemické, České společnosti pro průmyslovou chemii, Společnosti pro dějiny vědy a techniky, projektu Přírodovědci, Společnosti Dr. Edvarda Beneše, Historického klubu ČR, Společnosti přátel Podkarpatské Rusi atd. Celý svůj život se pohybuje v rodném kraji mezi Rakovníkem a Plzní.
 63. prof. PhDr. Tamara Georgievna Tjurinová, PhD. Docent Katedry sociologie a sociální práce Národní univerzity Lvovské polytechniky. Sféra vědeckých zájmů: problémy noosférické osvěty, kosmické pedagogiky, duchovního sebepoznání a sebezdokonalování, otevření a vývoj intuitivních možností osobnosti. Autorka více než 80 vědeckých a metodických publikací.
 64. doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD. (1980) Je vysokoškolským pedagogem. V současné době je vedoucím katedry pedagogiky a psychologie na VŠTVS Palestra v Praze. Od roku 2007 je oponentem u grantové agentury vědy a výzkumu Univerzity Karlovy. V roce 2013 spolupracoval se Slovenskou akadémií vied na tvorbě encyklopedie Beliana 7. Působí v domácích i zahraničních redakčních radách vědeckých časopisů v České republice, Slovensku, Polsku, Ukrajině a Vídni. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Sociálně-zdravotnický horizont a výkonným redaktorem vědeckého časopisu Acta Salus Vitae v České republice. Publikuje v recenzovaných, impaktovaných domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Účastní se vědeckých domácích a zahraničních konferencí, které i organizuje. Je řešitelem a spoluřešitelem národních i mezinárodních výzkumných projektů a grantů.
 65. Mgr. Bc. Alena Tůmová (1981) Žije ve městě České Budějovice. V roce 2006 vystudovala Teologickou fakultu Jihočeské univerzity obor Pedagogika volného času – vychovatelství (Mgr.). V roce 2007 vystudovala Vysokou školu Karlovy Vary obor Právo v podnikání (Bc.). Od roku 2007 pracuje jako referentka na odboru pro vědu a výzkum Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v recenzovaných domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících, účastní se vědeckých domácích a zahraničních konferencí. V současné době je doktorandkou na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., obor a program Sociálna práca, kde se zabývá problematikou bezdomovectví a možnostmi sociálních služeb.
 66. PaedDr. et Mgr. Zuzana Vaňková (1980) Psycholožka a pedagožka. Věnuje se tématům primární terapie, jako jsou traumata z prenatálního, natálního a postnatálního období. Je autorko knihy ,,Naučte se řeč vašeho miminka", která ukazuje přirozenou komunikaci miminek s matkou a eliminaci dětských traumat na základě instinktivního se vyjadřování dítěte. Věnuje se terapii již řadu let a své zkušenosti s primární terapií získala v zahraničí, kde 4 roky žila. Jejím hlavním cílem je propojovat psychologii, neurologii a biologii v práci s klienty.
 67. Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. (1949) V letech 1975-1983 přednášel teorii a metodiku gymnastiky na Katedře gymnastiky Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov). Od roku 1983 do 1992 přednášel anatomii člověka na Katedře anatomie, biomechaniky a sportovní metrologie Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov). V roce 1994 přednášel anatomii a sportovní morfologii ve Lvovském krajském vědecko-metodickém institutu vzdělávání. 24.12.1986 získal vědeckou hodnost kandidát pedagogických věd (SSSR, Moskva), 30.1.1990 získal titul docent anatomie na Katedře anatomie, biomechaniky a sportovní metrologie Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov), 28.2.1990 ukončil postgraduální studium anatomie ve Státním institutu tělesné výchovy (SSSR, Moskva), 28.11.1992 získal titul magistr biomagnetologie a psychotroniky, 19.6.1999 získal kvalifikaci doktor eniopsychologie na Mezinárodní akademii psychoenergosugestivních věd (Rusko, Moskva). Od roku 1998 až dosud působí především v České republice; podnikání: poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti; masérské, rekondiční a regenerační služby; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Přednáší enioanatomii jemnohmotných těl člověka a eniopsychologii. Od r. 1975 provádí vědeckou práci. Je předsedou Redakční rady časopisu Eniologie člověka, členem redakční rady vědeckého časopisu Fenomén člověka, Zdravý způsob života. Je autorem 17 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 155 vydaných vědeckých článků, inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, enioléčení, tréninku, vývoje a zdokonalení jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností člověka. Zakladatel nové vědy o člověku – enioanatomie jemnohmotných těl. www.vasilcuk.cz.