Aims & scope of title

Characteristics of the scientific journal ENIOLOGIE ČLOVĚKA (in English “ENIOLOGY OF THE HUMAN”)

Eniologie člověka, číslo 40, vydání 03/2024

The printed scientific and professional journal Eniologie člověka was entered in the records of periodicals by the confirmation of the Ministry of Culture of the Czech Republic on 21 December 2012 and was assigned the registration number MK ČR 21001. ISSN 2336-4157. It has been published regularly 4 times a year since 2013, with 68 pages as standard. Journal language – Czech and Slovak, abstract and keywords – English, Czech, Slovak. Format: 297 x 210 mm (A4). www.eniologiecloveka.cz. 

Journal partners

  • Department of Rehabilitation and Non-traditional Medicine of the Lviv National Medical University of Danylo Halytsky (Lviv, Ukraine)
  • International Academy of Safety, Ecology and Health (Kyiv, Ukraine)

The journal was founded because there hadn´t been any scientific journal in the world dedicated to human eniology. Eniology is a new science of information-energetic exchange in nature and society. Scientific eniological information and eniological knowledge have not yet been published in the scientific literature. Systematic awareness of the scientific community about scientific research in the field of eniology, human eniology, enioanatomy, eniocytology, eniohistology, eniophysiology, eniopsychology, eniomedicine, eniosociology, eniology of the Earth, biosphere, noosphere, Universe
and other eniological disciplines, will be useful for the knowledge of this science.

The purpose of the journal is the systematization and concentration of eniological information of scientific, practical, technological and methodological significance. In this sense, the journal will become an information eniology center and will continue to contribute to the further progressive development of eniology, eniological technologies, methods and means of human education, teaching, training, development, treatment, regeneration, rehabilitation, convalescence and reconditioning.

The scientific and professional articles printed in the journal are publicly available to the scientific and general public. The structure of the articles complies with scientific standards and the articles meet the general requirements.

Since its founding, academics, professors, associate professors, doctors, psychologists, psychiatrists, educators, human health experts and students of universities in the Czech Republic, the Slovak Republic and Ukraine, have been publishing in the journal continuously.

Poslání, cíle a struktura časopisu Eniologie člověka

To, že ze strany vědecké a odborné veřejnosti existuje objektivní zájem dívat se na člověka z hlediska jeho komplexní eniologické podstaty, dokazuje velké množství publikovaných článků z oblastí eniologie v různých časopisech, mnoho vydaných monografií a knih. V současné době vznikla naléhavá potřeba existence časopisu, v němž by byly sjednoceny, systematizovány a komplexně vysvětlovány všechny pro společnost prospěšně informace z oblastí eniologických oborů o člověku.

Časopis o nepoznané vědě Eniologie člověka si klade za cíl být komplexním zdrojem eniologických informací o člověku, o všech aspektech a sférách lidského života. Je to časopis o hmotné, duchovní, energetické a informační podstatě člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti, interakci a o vzájemných vlivech všech sfér společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní a duchovní postavení.

Časopis zveřejňuje vědecké, teoretické, odborné, prakticko-metodické, technologické a vědecko-populární články, polemiky, rozhovory, kritické názory, recenze aj. z oblastí eniologie, enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů. K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a také obeznámené laické veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto eniologické obory vyjadřují a zkoumají energoinformační podstatu člověka, jsou z vědeckého a odborného hlediska dosud nedostatečně probádané, proto mají neomezený potenciál rozvoje.

Samotná eniologie člověka je definována jako věda o zákonitostech informačně-energetické výměny člověka s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, Země, Vesmíru a jeho jakéhokoliv objektu.

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné, odborné a popularizační články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou, odbornou a popularizační nebo laickou, chcete-li.

  1. První, vědecká a odborná část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce.
  2. Druhá, popularizační část, obsahuje články lidí, kteří mají velké a přínosné zkušenosti v různých oborech souvisejících s eniologií. Tyto články můžeme vzhledem k bodu 1. z hlediska jejich formy, nikoliv obsahu, nazvat laickými.

Články ve druhé části časopisu mohou být napsány autorskou formou. Články publikované v časopisu Eniologie člověka mohou být se souhlasem autora a časopisu zveřejněny i v jiných periodikách, přičemž jsou dodržována autorská práva. Pravidla publikování v časopisu jsou zveřejněna v každém vydání a zde na internetové stránce.